Hãy đăng ký để nhận số Kundennummer từ hệ thống. Chú ý! Bạn cần điền đúng địa chỉ E-Mail của bạn để được nhận tin báo từ hệ thống của chúng tôi.Đề nghị bạn hãy điền thông tin chính xác để chúng tôi làm việc cho tiện và đáp ứng kết quả tốt nhất cho bạn.

Tải xuống / Download

Kê khai hàng hóa
Bổ sung đơn kê khai hàng